Duurzaam en verantwoord

Go Pure is onderdeel van stichting Go Pure!. Wij hebben geen winstoogmerk en zetten ons in voor kennisoverdracht door middel van vrijwilligerswerk, stages en jongerenexpedities in ontwikkelingslanden.  Naast de stichting Go Pure! hebben wij stichting PURE! Foundation opgericht. De PURE! Foundation richt zich op het ondersteunen van projecten in Azië als aanvulling op het goede werk van onze vrijwilligers. Daarnaast creëert Go Pure bewustzijn over verantwoord vrijwilligerswerk en maakt mensen betrokken bij onze projecten. Duurzaam en verantwoord vrijwilligerswerk staat bij ons voorop!

In 2015 zijn wij dan ook uitgeroepen door De Volkskrant en Universiteit Wageningen tot één van de tien meest verantwoorde aanbieders van vrijwilligerswerk wereldwijd.

Bevorderen zelfredzaamheid

Go Pure bevordert zelfredzaamheid door direct betrokken te zijn bij kleinschalige projecten in Azië. Onze vrijwilligers en lokale coördinatoren zetten zich in bij deze projecten om kennis over te dragen aan de projecteigenaren, leraren en andere verzorgers. Het langer termijn doel is bij alle projecten dat zelfstandigheid en zelfredzaamheid voorop staat. Wij zien bij veel projecten dan ook een afnemende behoefte aan het aantal vrijwilligers per maand na verloop van tijd.

Bewustzijn creëren

Go Pure richt zich op het creëren van bewustzijn over verantwoord vrijwilligerswerk onder de doelgroep in Nederland door middel van het verzorgen van gastlessen op middelbare scholen en presentaties aan de doelgroep. Samen met oud vrijwilligers zetten wij ons in om verantwoord vrijwilligerswerk te promoten en om gedegen richtlijnen na te leven.

Regio Azië

Go Pure gelooft in specialisatie en kleinschaligheid. Daarom specialiseren we ons op één regio, Azië. De lokale behoeftes in de ene regio zijn namelijk erg verschillende van de andere regio. Go Pure kiest er bewust voor om zich te richten op Azië en zorgt er zo voor dat we ons uitgebreid kunnen verdiepen in de regio. Zo zorgen we voor een afgestemd en kwalitatief hoogstaand en verantwoord vrijwilligersprogramma.

Kleinschalig & persoonlijk

Kleinschaligheid is een ander belangrijk speerpunt van Go Pure. De organisatie bestaat uit twee vaste medewerkers en een bestuur van vijf leden. Van tijd tot tijd werken er stagiaires mee op het kantoor.

Welke internationale richtlijnen volgen wij?

Pure Volunteer & Pure Expedition werken volgens verschillende internationale richtlijnen met betrekking tot vrijwilligerswerk met kinderen, zoals ‘the 10 steps to a child safe organisation’, de richtlijnen van ECPAT en de richtlijnen van het Better Care Network. Zo zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers een positieve en versterkende bijdrage leveren in hun project.

Momenteel is Pure Volunteer één van de uitgekozen organisaties die mee discussieert over en mogelijk in aanmerking komt voor het IFO/Fairtravelers keurmerk  (initiatiefneemster Mirna van der Veen).

Naar aanleiding van de genoemde richtlijnen, heeft Go Pure een aantal stelregels die altijd worden gehandhaafd:

  • Go Pure werkt per definitie niet met weeshuizen, op geen enkele bestemming. We werken enkel met scholen, buurthuizen en drop-in centra.
  • Vrijwilligers zijn verplicht om een VOG in te leveren, samen met twee referenties van (ex-) werkgevers waarin de werkervaring met kinderen wordt toegelicht.
  • De vrijwilliger wordt nooit in de primair verzorgende rol ingezet, deze rol wordt altijd door lokaal personeel ingevuld om zo de continuïteit voor de kinderen te kunnen waarborgen. Als een vrijwilliger vertrekt, komt de continuïteit van het project dus nooit in gevaar.
  • Go Pure streeft ernaar om alle vrijwilligers in te zetten in een assisterende en aanvullende rol. De taak van de vrijwilliger is om het lokale personeel bij te staan en te assisteren in het verbeteren van hun werkzaamheden. Echter is dit niet op alle projecten mogelijk en zijn er ook projecten die expliciet ervoor kiezen om vrijwilligers zelf workshops en lessen te laten organiseren en geven.
  • Go Pure heeft als uitgangspunt dat we de zelfredzaamheid van het lokale personeel willen versterken. Om dit effect zo groot mogelijk te maken, stimuleren wij dat vrijwilligers zo lang mogelijk op een project zitten, waarbij we een minimum van vier weken hanteren, in Cambodja is dit 8 weken, maar hoe langer hoe beter.
  • Als de kennisoverdracht van vrijwilligers uiteindelijk leidt tot een afname in de behoefte van vrijwilligers bij een project, dan zien we dit als een positieve ontwikkeling.
  • Bij het succesvol afronden van de selectieprocedure, gaat de vrijwilliger akkoord met de gedragscode van Go Pure, waarin rekening wordt gehouden met de lokale bevolking, cultureel erfgoed en het milieu. Zij moeten deze gedragscode ondertekenen voor aanvang van hun project.
  • Voordat een vrijwilliger kan deelnemen aan een project, verwachten wij dat de vrijwilliger de Child_protection_Policy ondertekent.

We kunnen ons goed voorstellen dat je wilt weten hoe we, naast de bovengenoemde stelregels, zorg dragen voor verantwoord vrijwilligerswerk. Daarom hebben we hieronder een aantal vragen beantwoord. Heb je nog meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op via janne@gopure.nl.

Child protection policy
Go Pure beschermt kinderen in Cambodja, Bali, Sri Lanka, Nepal en Thailand tegen kindermishandeling. De kinderen die leven en naar school gaan binnen de Go Pure partner projecten en het Go Pure Dream Centre(PDC) zijn veelal van zeer arme afkomst, ze hebben te weinig eten en vaak geen goede hygiene en huisvesting. Deze groep kinderen is een makkelijk doelwit voor emotionele en seksuele mishandeling van binnen- of van buitenaf. Go Pure is genoodzaakt om alle verdachte handelingen te rapporteren en over te dragen aan de lokale en internationale politie. Go Pure hanteert een “zero tolerance” beleid, ook tegenover haar partner projecten.

Hoe selecteert Go Pure de projecten?

De projecten die Go Pure ondersteunt zijn opgezet vanuit een bestaande behoefte binnen een lokale gemeenschap op de bestemming (een behoefte aan (extra) onderwijs, vakopleidingen of gespecialiseerd advies).

Go Pure werkt altijd met lokale partnerorganisaties die inzicht hebben in de lokale behoeftes. Daarnaast zorgen we dat we zelf op de aangeboden bestemmingen zijn geweest om de projecten die we willen steunen te zien en onderzoeken, de lokale coördinatoren te ontmoeten en de accommodaties voor de vrijwilligers te bezichtigen. Dit doen we allemaal voordat we een project opnemen in ons aanbod.

De lokale partnerorganisaties monitoren de projecten en bewaken de kwaliteit van de projecten en de geschiktheid om er vrijwilligers te plaatsen. Go Pure monitort ook het aantal vrijwilligers dat tegelijk werkzaam kan zijn op een project. Een project moet duidelijk aangeven waar ze de vrijwilligers voor nodig hebben en op de meeste projecten resulteert dit in een behoefte van niet meer van vier vrijwilligers tegelijk. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor stagiaires, waarmee het project vaak voor langere termijn profiteert van de inzet (meestal 12 weken of langer). Of voor afstudeeropdrachten en gespecialiseerde vrijwilligers die een specifieke opdracht kunnen uitvoeren.

Go Pure gelooft in het opzetten van langdurige relaties met partnerorganisaties. Zo werken we in Cambodja al meer dan tien jaar met dezelfde partijen. Bali en Thailand zijn sinds 2011 onderdeel van ons aanbod en daar werken we ook vanaf het begin met dezelfde partijen. Sri Lanka zit sinds 2014 in ons aanbod en Nepal is onze laatste bestemming in 2015.

Hoe zorgen we voor een verantwoorde werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en expeditieleden?

Go Pure besteedt veel tijd en aandacht aan het selecteren en plaatsen van vrijwilligers op de verschillende projecten. We streven altijd naar een win-win situatie voor zowel het project als de vrijwilliger.  We zorgen ervoor dat de juiste vrijwilliger met de juiste kennis en ervaring wordt geplaatst op het juiste project.

We zorgen dat een persoonlijke kennismaking ook altijd onderdeel is van de aanmeldingsprocedure, naast de verplichte VOG en de twee referenties. Op basis daarvan maken we een inschatting welk project het meest geschikt zou zijn. We adverteren bewust niet met namen van projecten omdat vrijwilligers niet zelf een project kunnen kiezen. Vrijwilligers kunnen in de aanmelding hun wensen en behoeften met betrekking tot het type project (bijvoorbeeld educatie, sociaal maatschappelijk adviserend, medisch adviserend, artistiek of communicatie/marketing) aangeven. Daarnaast kunnen ze ook een eventuele voorkeur voor de leeftijd van studenten aangeven, maar het is uiteindelijk het project die beslist samen met de lokale partner overlegd of zij een vrijwilliger wel of niet aan boord kunnen hebben.

Het profiel van de vrijwilliger of expeditielid wordt daarom, voor definitieve plaatsing, voorgelegd aan de lokale partner in kwestie. De projecten hebben ook altijd inspraak bij het wel of niet accepteren van vrijwilligers op hun programma’s. Er wordt afgestemd waar behoefte aan is en Go Pure matcht vrijwilligers aan de projecten.

Je bent geplaatst bij een project, wat kun je daarna van ons verwachten?

Voordat je als vrijwilliger of expeditielid vertrekt naar een project, woon je nog een voorbereidingsdag bij in Nederland. Deze dag staat in het teken van wonen en werken in een ontwikkelingsland, culturele verschillen, omgaan met een cultuurshock, do’s en don’ts op de plaats van bestemming en de voorbereidingen die je moet treffen voor vertrek. Op de voorbereidingsdag ontvangen vrijwilligers en expeditieleden ook een reispakket met een handboek en een didactische map met informatie en tips over de manier van lesgeven in Azië.

De tijd vlak voor vertrek is vaak erg spannend en vrijwilligers hebben vaak nog heel veel vragen. Daarom onderhouden we intensief contact met alle vertrekkende vrijwilligers en expeditieleden via e-mail en telefoon. De medewerkers van Go Pure hebben, net als de bestuursleden, vrijwel allemaal zelf ervaring met reizen in Azië en zijn dus zeer goed in staat om de meeste vragen en/of zorgen van vrijwilligers te beantwoorden. Het beleid van Go Pure is dat alle e-mails binnen 1-2 werkdagen worden beantwoord.

Weer thuis, en dan?

Onze vrijwilligers en expeditieleden komen naar huis met een schat aan informatie over het project, het land en het doen van vrijwilligerswerk. Deze informatie willen we natuurlijk niet zo maar verloren laten gaan. Daarom krijgen alle vrijwilligers een evaluatieformulier waarmee ze feedback en nuttige tips kunnen geven. Ook doen we een evaluatie met het partnerproject. Deze informatie gebruiken we om onze eigen begeleiding constant te kunnen verbeteren en om ook te zorgen dat de projecten altijd in lijn blijven met de internationale richtlijnen die Go Pure volgt.

Via PURE! Foundation proberen wij de betrokkenheid van vrijwilligers en expeditieleden voor en na hun verblijf op het project te faciliteren. Expeditieleden kunnen ook na vertrek een bijdrage blijven leveren, als ze dat willen. Fondsenwerving is belangrijk voor de projecten. Wij stimuleren vertrekkende vrijwilligers om deel te nemen aan een sponsoractie voor vertrek of om zelf een evenement te organiseren, maar verplichten niemand. Het belangrijkste is de inzet op het project zelf! De vrijwilliger heeft nooit de eindbeslissing over zijn of haar sponsorgelden. In samenwerking met PURE! Foundation en het project wordt naar behoefte bepaald hoe de sponsoring in te zetten. Voor meer informatie rondom donaties en voorwaarden zie ons Fondsenwervingsbeleid 2014-2015


Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws, reisverhalen en meer!